Thi thiên 65:1

Thi thiên 65:1 BPT

Lạy Chúa, Ngài đáng được tán dương tại Giê-ru-sa-lem. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ