Thi thiên 61:3

Thi thiên 61:3 BPT

Ngài là nơi che chở tôi, như tiền đồn kiên cố chống địch quân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ