Thi thiên 38:18

Thi thiên 38:18 BPT

Tôi xưng tội tôi ra; các tội lỗi tôi khiến tôi bối rối.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ