Thi thiên 25:17

Thi thiên 25:17 BPT

Những nỗi nguy khốn của tôi tăng thêm nhiều; xin hãy giải thoát tôi khỏi hoạn nạn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ