Thi thiên 142:7

Thi thiên 142:7 BPT

Xin giải thoát tôi khỏi ngục tù, rồi tôi sẽ ca ngợi danh Ngài. Những người nhân đức sẽ ở chung quanh tôi, vì Ngài chăm sóc tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ