Thi thiên 140:4

Thi thiên 140:4 BPT

Lạy Chúa, xin giữ gìn tôi khỏi quyền lực kẻ dữ; bảo vệ tôi khỏi những kẻ hung bạo chỉ lăm le đánh bẫy tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ