Thi thiên 113:8

Thi thiên 113:8 BPT

Ngài đặt họ ngồi với các kẻ quyền quí, với các lãnh tụ của dân Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ