Thi thiên 113:4

Thi thiên 113:4 BPT

Chúa được suy tôn trong các quốc gia; vinh quang Ngài lên đến tận các từng trời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ