Châm ngôn 25:14

Châm ngôn 25:14 BPT

Ai hứa biếu quà cáp mà không thực hiện, chẳng khác mây và gió không mang mưa đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ