Châm ngôn 23:9

Châm ngôn 23:9 BPT

Đừng uổng lời với kẻ ngu dại, nó sẽ khinh dể lời khôn ngoan của con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ