Châm ngôn 23:8

Châm ngôn 23:8 BPT

Con sẽ phải mửa ra miếng thực phẩm con đã nuốt vào, con sẽ phí lời nói nhân hậu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ