Mi-ca 3:11

Mi-ca 3:11 BPT

Các quan án của nó nhận tiền để định trước ai sẽ thắng kiện. Các thầy tế lễ của nó chỉ dạy vì tiền, và các nhà tiên tri nó chỉ nói tiên tri vì tiền. Nhưng chúng vẫn dựa vào CHÚA và tuyên bố, “CHÚA hiện diện đây với chúng ta, cho nên sẽ không có điều bất hạnh nào xảy ra cho chúng ta đâu.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ