Giô-suê 1:18

Giô-suê 1:18 BPT

Ai không vâng lời ông hay chống nghịch lại ông sẽ bị xử tử. Ông hãy mạnh dạn và can đảm lên!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ