Giô-suê 1:13

Giô-suê 1:13 BPT

“Các anh em hãy nhớ lại điều Mô-se, tôi tớ Chúa dặn bảo. Mô-se bảo rằng Chúa là Thượng Đế sẽ ban cho các anh em sự an nghỉ và miền đất nầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ