Giô-na 1:15

Giô-na 1:15 BPT

Rồi họ bắt Giô-na quăng xuống biển, biển lập tức yên lặng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ