Gióp 21:28

Gióp 21:28 BPT

Các anh hỏi tôi, ‘Nhà của bậc vĩ nhân nầy đâu rồi? Còn lều kẻ ác ở đâu?’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ