Giê-rê-mi 24:6

Giê-rê-mi 24:6 BPT

Ta sẽ chăm nom chúng và mang chúng về lại trong xứ Giu-đa. Ta sẽ không lôi chúng xuống mà nâng đỡ chúng lên. Ta sẽ không nhổ chúng lên nhưng ta sẽ trồng chúng để chúng mọc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ