Giê-rê-mi 24:3

Giê-rê-mi 24:3 BPT

CHÚA hỏi tôi, “Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì?” Tôi thưa, “Tôi thấy các trái vả. Trái tốt thì thật tốt, nhưng trái xấu thì hư thối không ăn được.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ