Giê-rê-mi 24:2

Giê-rê-mi 24:2 BPT

Một giỏ đựng toàn trái vả tốt, như trái chín sớm đầu mùa. Nhưng giỏ kia toàn trái vải hư thối không ăn được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ