Quan án 6:40

Quan án 6:40 BPT

Đêm đó Thượng Đế làm như vậy. Miếng lông thì khô mà đất xung quanh ướt đẫm sương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ