Quan án 17:8

Quan án 17:8 BPT

Anh rời Bết-lê-hem đi kiếm nơi khác định cư. Đang khi đi đường, anh ghé nhà Mi-ca trong vùng núi Ép-ra-im.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ