Quan án 17:5

Quan án 17:5 BPT

Mi-ca lập một bàn thờ, may một cái áo ngắn thánh và làm một vài tượng chạm cho gia đình. Rồi ông chọn một trong các con trai mình làm thầy tế lễ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ