Ê-sai 43:25

Ê-sai 43:25 BPT

Ta, chính ta là Đấng tha thứ mọi tội lỗi các ngươi, vì danh ta, ta sẽ không nhớ tội lỗi các ngươi nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ