Ê-sai 39:5

Ê-sai 39:5 BPT

Ê-sai liền nói với Ê-xê-chia rằng: “Hãy nghe lời CHÚA Toàn Năng phán
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ