Ô-sê 1:4

Ô-sê 1:4 BPT

CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Ghít-rê-ên vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừng phạt gia đình Giê-hu vì những người nó giết tại Ghít-rê-ên. Trong tương lai ta sẽ chấm dứt nước Ít-ra-en
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ