Hê-bơ-rơ 8:2

Hê-bơ-rơ 8:2 BPT

Thầy tế lễ tối cao của chúng ta phục vụ Nơi Chí Thánh, chỗ thờ phụng thật sự, không phải do loài người lập mà do Thượng Đế lập ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ