Hê-bơ-rơ 12:12

Hê-bơ-rơ 12:12 BPT

Anh chị em đã trở nên yếu đuối, hãy làm mình thêm mạnh trở lại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnHê-bơ-rơ 12:12