Sáng thế 43:19

Sáng thế 43:19 BPT

Cho nên các anh em bước đến gần cửa hỏi quản gia của Giô-xép
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ