Sáng thế 42:32

Sáng thế 42:32 BPT

Chúng con bảo ông ta rằng, ‘Chúng tôi là mười anh em cùng một cha. Một đứa em đã mất tích còn đứa em út hiện đang ở với cha chúng tôi trong xứ Ca-na-an.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ