Sáng thế 42:27

Sáng thế 42:27 BPT

Khi họ dừng lại nghỉ đêm thì một anh em mở bao ra lấy thóc cho lừa ăn thấy tiền của mình nằm trong bao.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ