Sáng thế 31:4

Sáng thế 31:4 BPT

Nên Gia-cốp bảo Ra-chên và Lê-a gặp mình ở ngoài đồng, nơi ông chăn bầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ