Sáng thế 24:64

Sáng thế 24:64 BPT

Rê-be-ca cũng nhìn và trông thấy Y-sác. Cô vội vàng xuống khỏi lạc đà
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ