Sáng thế 24:38

Sáng thế 24:38 BPT

nhưng hãy về nhà thân nhân cha ta và gia đình ta để kiếm vợ cho con ta.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ