Sáng thế 22:24

Sáng thế 22:24 BPT

Na-ho cũng có bốn con trai qua người vợ lẽ là Rêu-ma. Tên bốn người đó là Thê-ba, Ga-ham, Ta-hát và Ma-a-ca.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ