Sáng thế 22:21

Sáng thế 22:21 BPT

Con trưởng là U-xơ, con thứ nhì là Bu-xơ. Con thứ ba là Kê-mu-ên (cha của A-ram).
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ