Sáng thế 21:1

Sáng thế 21:1 BPT

CHÚA chăm lo cho Sa-ra như Ngài nói, nên Ngài thực hiện lời hứa mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ