Sáng thế 11:25

Sáng thế 11:25 BPT

Sau đó Na-ho sống thêm 119 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ