Sáng thế 11:1

Sáng thế 11:1 BPT

Lúc đó cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ, mọi người đều dùng một thứ tiếng mà thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ