E-xơ-ra 2:9

E-xơ-ra 2:9 BPT

con cháu Xác-cai: 760 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ