E-xơ-ra 2:8

E-xơ-ra 2:8 BPT

con cháu Xát-tu: 945 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ