E-xơ-ra 2:67

E-xơ-ra 2:67 BPT

435 con lạc đà, và 6.720 con lừa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ