E-xơ-ra 2:64

E-xơ-ra 2:64 BPT

Tổng số người hồi hương là: 42.360 người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ