E-xơ-ra 2:6

E-xơ-ra 2:6 BPT

con cháu Ba-hát Mô-áp, qua gia đình Giê-sua và Giô-áp: 2.812 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ