E-xơ-ra 2:53

E-xơ-ra 2:53 BPT

Bác-cô, Xi-xê-ra, Thê-ma
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ