E-xơ-ra 2:49

E-xơ-ra 2:49 BPT

U-xa, Ba-sê-a, Bê-sai
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ