E-xơ-ra 2:48

E-xơ-ra 2:48 BPT

Rê-xin, Nê-cô-đa, Ga-xam
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ