E-xơ-ra 2:40

E-xơ-ra 2:40 BPT

Sau đây là người Lê-vi: con cháu Giê-sua và Cát-miên, qua gia đình Hô-đa-via: 74 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ