E-xơ-ra 2:39

E-xơ-ra 2:39 BPT

con cháu Ha-rim: 1.017 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ