E-xơ-ra 2:38

E-xơ-ra 2:38 BPT

con cháu Ba-sua: 1.247 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ