E-xơ-ra 2:35

E-xơ-ra 2:35 BPT

thị trấn Sê-na-a: 3.630 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ